Beschouwing kadernota 2024

Beschouwing kadernota 2024

Op donderdag 6 juli jl. werd tijdens de raadsvergadering de kadernota 2024 behandeld, namens Demokraten Swalmen reflecteerde onze fractievoorzitter Jos Tobben op het voorliggende raadsvoorstel.

Blik op Asselt, Boukoul en Swalmen

Wij nemen onze gemeente brede verantwoordelijkheid maar hebben natuurlijk ook nog altijd bijzondere aandacht voor onze roots in Asselt, Boukoul en Swalmen.

Mede door deze blik is dan ook gekeken naar de voorliggende kadernota 2024. Wij zijn vol spanning in afwachting van het op te stellen gebiedsprofiel voor het centrum Swalmen, dit geldt eveneens voor het haalbaarheidsonderzoek naar de centrumplannen vanuit de gemeenschap Boukoul en passant hopen we natuurlijk op het behoud van een overdekte sportfaciliteit in de kern Swalmen. Tot slot wachten we ook af wat de uitkomsten gaan worden in Asselt, komt MaasParc Asselt er wel of niet? Als het aan Demokraten Swalmen ligt, en we luisteren naar onze inwoners in Asselt, dan is het MaasParc Asselt nee!

Moties

Naast de door ons ingediende motie voor het instellen van een subsidieregeling voor onderhoudskosten van openbare AED’s (lees er hier meer over) hebben we ook enkele andere moties van andere partijen gesteund en met andere partijen ingediend. Zo hebben we ons samengepakt met de VVD, GroenLinks en D66 om te komen tot een brede motie die oproept tot vergroening van Roermond. Hierin is ook ons voorstel verwerkt om te komen tot (buurt)moestuinen. Vergroening van onze leefomgeving, en dan met name in onze wijken en kernen is een van onze speerpunten voor deze raadsperiode.

Daarnaast zijn wij zeer tevreden dat we samen met D66 het initiatief hebben kunnen nemen op het gratis parkeren gedurende het eerste uur in het Vrijveld en Roermondse Veld vanaf 1 januari 2024 in te voeren voor onbepaalde tijd. Wij zijn hier al enkele jaren voorstander van en zijn blij dat dit nu gerealiseerd gaat worden.

Begroting 2024

Onze motie voor het integraal uitwerken van belastingscenario’s richting de begrotingsbehandeling 2024 waarin de ‘gebruiker c.q. verbruiker’ betaald en het gratis afval storten bij het milieupark wordt beperkt tot 1 of 2 keer kon slechts op beperkte steun van onze collega’s rekenen. Daarom hebben we besloten om deze motie aan te houden en de input mee te nemen in de raadswerkgroep belastingen.

Jos rondde zijn woordvoering af met de volgende woorden richting het college van B&W:

”Deze kadernota is een opmaat naar de begroting 2024. Wij zijn kritisch doch positief gestemd over deze kadernota. Wij hebben echter ook nog de begrotingsbehandeling 2023 op het netvlies. Met name de onderbouwing van de eerste begrotingswijziging voor een bedrag van maar liefst 6 miljoen euro liet wat Demokraten Swalmen te wensen over. En dan druk ik me nog zacht uit. Laat het duidelijk zijn dat wij wel voor de begroting waren maar niet voor de eerste wijziging. Als het college dit wil voorkomen dan verwachten richting november wanneer we de begroting 2024 behandelen dat het college de voltallige raad beter en tijdiger meeneemt in de onderbouwingen.”

Gelukkig kwam vanuit wethouder Franssen (LVR) de toezegging richting de raad dat de begroting beter onderbouwd zal worden dan vorig jaar.

Bekijk hieronder de gehele woordvoering.