Vragen aan het college van B&W inzake plannen parkeerplaats Beeckerhof

Vragen aan het college van B&W inzake plannen parkeerplaats Beeckerhof

Ons raadslid Jos Tobben heeft vandaag namens onze fractie artikel 43 vragen gesteld aan het college van B&W inzake de plannen rondom parkeerplaats Beeckerhof in Swalmen.

Aanleiding

De Dorpsraad Swalmen is reeds geruime tijd bezig (met enkele enthousiaste initiatiefnemers en vrijwilligers) om van de parkeerplaats Beeckerhof te Swalmen een aantrekkelijke entree voor Swalmen te maken, hiertoe is een werkgroep opgericht. De entree moet een groene plek worden waar kinderen kunnen spelen, waar fietsers even kunnen uitrusten/picknicken, een carpoolplek waar verenigingen zich kunnen verzamelen. Kortom een plek waar het goed ‘toeven’ is.

De werkgroep heeft reeds diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Roermond en adviseurs op het gebied van onder andere civiel techniek, spelen en groen. Dit heeft geleid tot een concept-plan voor verfraaiing van de parkeerplaats Beeckerhof. Het mag voorhet college van B&W geen verassing zijn dat onze fractie dit plan een warm hart toedraagt, zeker daar het hier een burgerinitiatief betreft.

Teleurstelling

Helaas is het enthousiasme voor dit burgerinitiatief reeds diverse malen gestuit (en heeft het plan vertraging opgelopen) door een vaak moeizame samenwerking en het niet nakomen van afspraken rondom communicatie binnen- en door de gemeente Roermond. Hierdoor dreigen vrijwilligers af te haken en ontstaat het gevoel dat burgerinitiatieven niet serieus worden opgepakt. Het moge duidelijk zijn dat onze fractie dit betreurd. Het laatste zeker nadat de wethouders mevr. Smitsmans, dhr. Evers en dhr. Schreurs op 4 juni jl. een overleg hebben gevoerd met de Dorpsraad Swalmen rondom samenwerking en communicatie. In dit overleg heeft wethouder Evers de toezegging gedaan dat er door hem of namens hem in week 30 een terugkoppeling zou plaatsvinden naar de dorpsraad. Dit is volgens de informatie die onze fractie heeft helaas niet gebeurt.

Onze vragen aan het college van B&W

1. Herkent het college van B&W zich in het beeld wij schetsen dat dit plan vertraging oploopt door bureaucratie, slechte communicatie en niet nakomen van gemaakte toezeggingen binnen en door de gemeentelijke organisatie?
2. Klopt het dat afspraken rondom communicatie van het plan herhaaldelijk niet zijn nagekomen en dat de Dorpsraad Swalmen (ondanks de laatste toezegging vanuit het college dat zij in week 30 geïnformeerd zouden worden over de voortgang) opnieuw niet tijdig geïnformeerd is?
3. Bent u het met onze fractie eens dat het zeer te betreuren is dat door bureaucratisch handelen en het niet nakomen van afspraken mooie burgerinitiatieven in onze gemeente wellicht geen doorgang vinden en de kans groot is dat enthousiaste vrijwilligers afhaken en mogelijk nieuwe initiatiefnemers dit als een blokkade ervaren?
4. Wat is de actuele status en planning van het plan rondom de parkeerplaats Beeckerhof.
5. Hoe denkt het college (samen met de initiatiefnemers) de uitvoering van het plan vlot te trekken zodat Swalmen de mooie entree krijgt die zij verdient?

Demokraten Swalmen zal zich waar mogelijk sterk blijven maken voor dit burgerinitiatief!