Raad zegt nee tegen MaasParc Asselt!

Raad zegt nee tegen MaasParc Asselt!

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juni jl. heeft de fractie van Demokraten Swalmen tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen gestemd voor de vergunningverlening van MaasParc Asselt.

Zonder een door de raad afgegeven verklaring van geen bedenkingen kan het college van burgemeester & wethouders de aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een jachthaven niet verstrekken. 25 raadsleden stemde uiteindelijk voor een amendement, 4 raadsleden stemde in met het voorstel van het college om de ontwerp verklaring van geen verklaringen wel te verstrekken. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt nu ter inzage gelegd waarna zienswijzen ingediend kunnen worden bij de gemeente Roermond.

 

De voorgestelde luxe jachthaven MaasParc Asselt

 

Lees hieronder integraal de woordvoering van onze fractievoorzitter Jos Tobben terug.

”Met de woorden MaasParc Asselt Nee!, heeft Demokraten Swalmen zich in de commissievergadering van 10 april en 23 mei jongstleden reeds duidelijk uitgesproken. Ook nu laten we er geen twijfel over bestaan en zullen vanavond geen ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgeven voor MaasParc Asselt.

In de commissievergadering van 10 april heeft Demokraten Swalmen meerdere argumenten ter onderbouwing aangehaald waarop onze mening gebaseerd is en wij tegen de komst van het drijvend park op de Asseltse plas zijn.

Diverse partijen in deze raad hebben het initiatief genomen om na de commissievergadering in april de spreekwoordelijke koppen bij elkaar te steken en door middel van ambtelijke en externe ondersteuning informatie ingewonnen om tot een weloverwogen en onderbouwd besluit te kunnen komen. Wij respecteren deze inzet op een collegiale wijze en zijn verheugd dat de verkregen informatie vanavond leidt tot dezelfde conclusie en standpunt dan dat Demokraten Swalmen al had ingenomen om geen ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Demokraten Swalmen wil de brief die de projectontwikkelaar aan de raads- en commissieleden twee weken geleden gestuurd heeft niet onbesproken laten vanavond. Met name de toon en de boodschap dat onze raads- en commissieleden “bestuurlijk onbetrouwbaar” en “bestuurlijk onfatsoenlijk” zouden zijn vinden wij onder de gordel, niet passend en daar nemen wij afstand van. Zeker de wijze waarop en de inzet waarmee alle raadsfracties, ieders op haar eigen wijze, in deze raad haar werkzaamheden ten aanzien van dit dossier serieus heeft genomen wordt middels deze brief geschoffeerd en daar zijn wij niet van gediend.

De weerstand van de inwoners en nu van onze gemeenteraad brengt een nieuwe situatie teweeg. Want volgens de stukken en de communicatie van college en van de initiatiefnemer zal laatstgenoemde overgaan tot het uitvoeren van beschreven scenario 1 welke gestoeld is op de oude vergunning uit 2007.

Tijdens de commissievergadering in april heeft Demokraten Swalmen reeds aangekondigd überhaupt tegen de komst van een MaasParc Asselt te zijn in welke vorm dan ook en gaven we aan een motie te overwegen.

Alvorens zover te komen zijn wij echter benieuwd naar het standpunt van het college nu niet alleen de inwoners van Asselt, de vele andere stakeholders én deze gemeenteraad tegen de komst van een MaasParc in Asselt zijn. Hoe daadkrachtig gaat het college nu om ten aanzien van beschreven scenario 1 en de verleende vergunning uit 2007?

Hoe intrinsiek gemotiveerd is het college nu om achter onze gemeenteraad te gaan staan wetend dat het inmiddels een publiek geheim is dat het college verdeeld is op dit dossier?

Wat Demokraten Swalmen betreft blijven wij bij ons standpunt en dat is MaasParc Asselt NEE!”