Mooie ontwikkelingen voor centrum Swalmen

Mooie ontwikkelingen voor centrum Swalmen

Afgelopen donderdag (6 juni) is in de raadsvergadering van de gemeente Roermond het Gebiedsprofiel Centrum Swalmen vastgesteld, daarnaast is ook een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de transformatie van de voormalige Rabobank naar residentie ‘de Kluus’ met 15 appartementen. Met beide ontwikkelingen is Demokraten Swalmen erg tevreden.

Gebiedsprofiel Centrum Swalmen – een visie richting 2030

Demokraten Swalmen is met de opgestelde visie uiterst tevreden aangezien het upgraden van het centrum Swalmen al geruime tijd hoog op onze politieke agenda staat. Het is een eerste stap naar de langverwachte kwalitatieve opwaardering die het centrum van Swalmen verdiend. De visie is tot stand gekomen op basis van een zorgvuldig doorlopen participatietraject waarin de raad, inwoners, organisaties en ondernemers inbreng hebben kunnen leveren. Het resultaat zijn prachtige schetsen en denkrichtingen waar we met het centrum van Swalmen naar toe willen richting het jaar 2030.

Z
Zes kansrijke ontwikkelingen voor het centrum Swalmen

Inzetten op vergroening en verduurzaming van onze leefomgeving om zodoende de leefbaarheid en levendigheid van het centrum te vergroten. Dat zijn natuurlijk uitgangspunten waar wij ons als Demokraten Swalmen volledig in kunnen vinden. Ook vinden wij het goed dat de drie pleinen; de Markt, het Dr. Crasbornplein en het St. Jansplein beter met elkaar worden verbonden zodat er een goede verbinding ontstaat en het centrum een echt geheel kan worden. Voor de groene beleving, onder andere voor bezoekers, is het ook fijn dat het centrum meer verbonden wordt met de Swalm.

Zes kansrijke ontwikkelingen

Natuurlijk zou Demokraten Swalmen het allerliefste zien dat alle zes de kansrijke ontwikkelingen op zo kort mogelijke termijn worden opgepakt; uiteraard snappen wij ook dat dit niet realistisch is.De keuze van het college van burgmeester en wethouders om te beginnen met het Dr. Crasbornplein en het St. Jansplein naar aanleiding van de aanstaande verhuizing van Jumbo begrijpen wij dan ook. Hierbij willen wij wel nogmaals aandacht vragen voor voldoende parkeergelegenheid, een logische verkeersdoorstroming  en het belang van een goede commerciële invulling, dan wel transformatie, van het achterblijvende pand van Jumbo. Hierbij gaan wij ervan uit dat de gemeente Roermond proactief haar rol neemt om waar nodig te regisseren en te stimuleren. Bijvoorbeeld ook op het gebied van het bereiken van synergie tussen Jumbo en andere lokale ondernemers.

Ook voor wat betreft de Markt zouden wij graag zien dat er zo spoedig mogelijk gestart wordt, zeker omdat de ontwikkeling van de transformatie van de voormalige Rabobank naar ‘de Kluus’ nu echt gestalte krijgt en omdat de Markt van oudsher natuurlijk de kern van het dorp is. ‘Werk maakt immers ook werk’.

Bij de uitwerking van de voorgenomen denkrichtingen is het goed om inwoners, organisaties en ondernemers nader te betrekken, bijvoorbeeld over de exacte invulling van het groenprogramma of het al dan niet verplaatsen of verwijderen van parkeerplaatsen. Dit laatste bleek ook uit de goedbezocht informatieavond op woensdag 24 april jongstleden.

Wij wensen het college veel succes toe met het oppakken en uitwerken van de eerste kansrijke ontwikkelingen en natuurlijk zal de fractie van Demokraten Swalmen, vanuit een positieve grondhouding, dit proces nadrukkelijk volgen.

Woningbouwplannen residentie de Kluus

Ook werd er tijdens de raadsvergadering besloten over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de transformatie van de voormalige Rabobank naar residentie ‘de Kluus’. Hier komt een woningbouwcomplex met ruimte voor 15 appartementen. Een mooie locatie om appartementen toe te voegen, zowel in het kader van woningbouw voor onze inwoners maar ook ten behoeve van de levendigheid en de leefbaarheid van het centrum van Swalmen. Als er op de afgegeven ontwerp verklaring geen zienswijzen worden ingediend dan kan het college een omgevingsvergunning afgeven zodat de bouw van de appartementen spoedig kunnen starten.

Sfeerimpressie de Kluus