Actueel Juni / Juli 2018

Regelmatig krijgen wij vragen van bewoners en/of verenigingen over bepaalde situaties of problemen. In de rubriek ‘Actueel’ op deze website wordt maandelijks weergegeven welke vragen we hebben gekregen en hoe dit is ontvangen (en afgehandeld) bij de gemeente.

Deze maand:

  1. Demokraten Swalmen en de kerktoren van de st. Lambertus Kerk.
  2. Art. 43 vragen en antwoorden inzake overlast door bewoners van Villa Beeklust
  3. Thoez in Zjwame

1. Demokraten Swalmen en de kerktoren van de Lambertus Kerk.

In de raads-vergadering van 7 Juni 2018 heeft Demokraten Swalmen in haar stemming voor een donatie aan de restauratie van de toren van de Lambertuskerk in Swalmen haar 3 stemmen verdeeld aangeboden. Hieruit blijkt dat Demokraten Swalmen in een moeilijk pakket zat v.w.b. het stemmen. De sympathie om de kerktoren op een juiste wijze te laten restaureren en hiervoor geld van de gemeenschap ter beschikking te stellen, versus de stem van het College die aangeeft dat ondersteuning mogelijk is, mits…Mits het bisdom duidelijk kan aangeven welke kerken en monumenten er in de nabije toekomst nog meer moeten worden gerestaureerd. Mits het bisdom aangeeft welke kerken een “redelijke” bestaanszekerheid hebben om als kerk te blijven voldoen in de toekomst. Mits het bisdom voor alle andere monumenten ook haar bijdrage zal blijven geven zoals nu ook voor de Lambertuskerktoren in Swalmen.
Alleen met antwoord op deze vragen, was dit College bereid de gevraagde bijdrage te leveren. Enige andere, vrijblijvende, toezegging hieromtrent, is er NIET gedaan.  Antwoorden op voornoemde mits’en zijn er door het Bisdom of het kerkbestuur nog niet gegeven, aldus het college.

In de stemming die in de vergadering van 7 Juni volgde heeft Demokraten Swalmen , in afwachting van de antwoorden, het College gevolgd, met 2 stemmen. Edoch de sympathie om de toren te restaureren is ook gesteund, met 1 stem. Voorwaar geen gemakkelijke keuze op de ingebrachte motie van LVR. Hier is op de sociale media enige commotie ontstaan en is gemeend dat Demokraten Swalmen GEEN hart voor haar achtergrond zou hebben. Niets is minder waar!

In de vergadering van 5 juli j.l heeft LVR haar aanvraag herhaald: een amendement waarin een winstreserve tbv de organisatie van de gemeente werd gesteund, afzeggen, ten faveure van de restauratie van de kerktoren: DAT heeft Demokraten Swalmen in het belang van juist deze organisatie met 3 stemmen tegen afgewezen. En de herhaling van 7 juni j.l. in een nieuw amendement heeft Demokraten Swalmen, net als de stemming eerder, op identieke wijze beantwoord: 2 stemmen tegen, 1 stem vóór.

Naar onze mening wordt juist de stabiliteit van DS getoond, omdat er geen nieuwe feiten zijn binnengekomen en dus op gelijke wijze wordt gestemd. Demokraten Swalmen is hierin duidelijk en doet niet mee aan politiek voor de bühne. We zijn ervan overtuigd dat onze achterban dit begrijpt en dat emoties hier geen rol moeten spelen.

2. Art. 43 vragen en antwoorden villa Beeklust.

In bijgaande link de Vragen (dik gedrukt)  gesteld door Demokraten Swalmen en bijbehorende antwoorden door het College van B&W. 2018.26 DS Villa Beeklust

Daarnaast is er door de eigenaar een brief naar de omwonenden gestuurd waarin gesuggereerd wordt dat er aanvullende maatregelen door hem worden genomen. Hierover zegt het College:

“Er vindt op dit moment geen overleg plaats met de exploitant van Villa Beeklust / Villadelux over een mogelijke alternatieve invulling van het pand Rijksweg Zuid 89. Van gesprekken met het COA of verslavingszorg is ons niets bekend.

Dan voor wat betreft het oprichten van een damwand van 2 tot 5 meter hoog langs de perceelsgrenzen. Deze plannen zijn ons evenmin bekend. Op één meter van de erfgrens mag de exploitant langs de Veldbeek vergunningsvrij een erfafscheiding tot maximaal 2 meter hoog oprichten. Deze dient wel te voldoen aan de redelijke eisen van welstand (indien er sprake is van een welstandsexces kan daar tegen handhavend worden opgetreden). Een erfafscheiding hoger dan 2 meter is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Mocht exploitant hiervoor een aanvraag indienen, zal daarover een afweging moeten worden gemaakt, waarbij het vooralsnog niet voor de hand ligt dat hieraan medewerking wordt verleend.

Ten overvloede: ook met het oprichten van een geluidwerende erfafscheiding dient exploitant te voldoen aan de voorwaarden welke zijn opgenomen in de omgevingsvergunning voor de groepsaccommodatie. Zoals bekend is een van deze voorwaarde dat in de buitenruimte of vanuit het gebouw richting de buitenruimte geen muziek ten gehore mag worden gebracht.”

Daarnaast heeft ook dagblad De Limburger hierop aangehaakt: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180717_00067744/boete-voor-vakantievilla

3. Thoez in Zjwame

Ein 3-tal Zjwamer jonge (Ron Piepers, Bas van der Linden en Sjoerd Cordang) zijn in Swalmen met een initiatief gestart voor meer starterswoningen zodat jeugdigen in Swalmen eenvoudiger en sneller aan woonruimte komt.

zie ook: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180721_00068100/geen-huizen-voor-jeugd-in-swalmen

In dezelfde periode heeft Projectontwikkelaar Jongen bij de gemeente Roermond een vergunningsaanvraag voor 8 starterswoningen (huur en koop) op de weverskamp aangevraagd, aldus de wijkraad! Jongen wijkt hiermede van de oorspronkelijke plannen af en geeft gehoor aan de geluiden die de wijkraad heeft ontvangen. Wethouders Waaijen en Evers zien de aanvraag met vertrouwen tegemoet!