Begroting 2023: Wijken en kernen maken Roermond

Begroting 2023: Wijken en kernen maken Roermond

Op donderdag 10 november jl. behandelde de gemeenteraad van Roermond de begroting voor 2023. Namens Demokraten Swalmen sprak onze fractievoorzitter Jos Tobben tijdens de algemene beschouwingen. Ook werd in de raadsvergadering het ”crisis” fonds lokale aanpak energiearmoede besproken.

Uiteindelijk hebben wij in onze stemverklaring aangegeven tegen de voorliggende begroting(wijziging) 2023 te zijn met uitzondering van de voorgestelde belastingmaatregelen voor het aankomend jaar.

Wijken en kernen maken Roermond

Dit is niet voor niets het centrale thema van Demokraten Swalmen. In onze wijken, buurten en kernen wonen alle inwoners van onze gemeente. En het zijn deze inwoners waar wij het politieke werk voor doen, niet voor het realiseren van persoonlijke ambities of macht. Wij willen een bijdrage leveren aan een gemeente die zorg draagt en oog heeft voor onze inwoners in alle wijken, buurten en kernen van Roermond. Dit doen wij graag met een rechte rug en met veel passie voor deze wijken, buurten en kernen.

Een passie die ontstaan is door ons in te zetten voor onze roots te weten Asselt, Boukoul en Swalmen. Juist deze ervaring maakt dat wij ons ook heel goed kunnen verplaatsen in de uitdagingen van alle wijken, buurten en kernen van Roermond. Het zal dan ook niemand verbazen dat we graag een degelijk en aantrekkelijk wijk- en kernenbeleid geïmplementeerd willen zien, graag zetten wij met andere partijen graag onze schouders hieronder.

Niet tevreden

Het nieuwe college van B&W (bestaande uit wethouders van LVR, GroenLinks, VVD en PvdA) hebben op enkele financiële uitgaves (ter hoogte van miljoenen euro’s) voor komend jaar ‘blanco cheques’ aan de gemeenteraad gevraagd. Demokraten Swalmen gaat daar niet mee akkoord omdat de gemeenteraad daarmee buitenspel kan worden gezet. We hebben daarom de dringende oproep gedaan om de gemeenteraad beter te betrekken bij deze uitgaven. Samenwerken als gemeenteraad maakt Roermond beter en sterker, zeker in deze roerige tijden. Helaas vond het college deze oproep overbodig en stemden de coalitiepartijen tegen.

Hondenbelasting, toeristenbelasting en precariorechten

Op initiatief van Demokraten Swalmen en LVR werd ook een voorstel aangenomen om de hondenbelasting per 1 januari 2024 af te schaffen in Roermond. Dit is een mooi resultaat. Ook kregen we een toezegging vanuit het college van B&W dat er goed gekeken gaat worden naar de toeristenbelasting in de komende jaren, met name gericht op bezoekers die voor langere tijd verblijven in onze gemeente. Wij zijn namelijk van mening dat zogenaamde ”lang-verblijvers” naar verhouding minder toeristenbelasting zouden moeten betalen dan ”kort-verblijvers” omdat zij voor langere tijd een bijdrage leveren aan onze lokale economie. Ook dit is een mooi resultaat!

Helaas werd ons initiatief voorstel om de precariobelasting voor de detailhandel en horeca voor 2023 kwijt te schelden niet overgenomen door de coalitiepartijen. Hierin volgde zij het standpunt van het college. Het college is van mening dat de corona crisis voorbij was en dat het ondernemers weer goed ging. Jos Tobben reageerde tegen verantwoordelijk wethouder Dirk Franssen hierop dat dit wel een erg eenvoudige voorstelling van zaken is en er nog steeds (horeca) ondernemers zijn die in zeer zwaar weer zitten.

Dankwoord

Jos Tobben sluit af met een dankwoord aan mevrouw Donders als burgermoeder van Roermond en wenst de heer Hoes succes in de rol als waarnemend burgemeester.

Lokaal fonds aanpak energiearmoede

In de commissievergadering van 31 oktober jl. hebben we ons al zeer kritisch uitgelaten over het voorliggende raadsvoorstel dat in onze ogen de raad onvoldoende in positie brengt om duidelijke kaders te stellen aan de uitgave van € 1,5 miljoen om maatwerk te leveren inzake energiearmoede in onze gemeente. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad zich verenigd in een gezamenlijke motie waardoor onze inwoners, ondernemers en verenigingen toch op korte termijn geholpen kunnen worden.

Bekijk hieronder de gehele woordvoering van Jos Tobben.