Even bijpraten: verkeer en infrastructuur

Even bijpraten: verkeer en infrastructuur

De afgelopen maanden heeft onze fractie zich, mede naar aanleiding van signalen vanuit inwoners, beziggehouden met enkele onderwerpen op het gebied van verkeer en infrastructuur. Graag praten bij u bij over de laatste stand van zaken.

Fietsers en verkeersveiligheid op de Maalbroekweg 

De Maalbroekweg tussen Asenray en Boukoul wordt intensief gebruikt, dit onder andere door schoolgaande jeugd op de fiets. Onze fractie heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid van deze weg omdat wij signalen ontvingen dat er met name in het donker gevaarlijke verkeersituaties zouden ontstaan voor fietsers.

De betrokken wethouders Rens Evers heeft onze fractie hierop laten weten dat er bij de gemeente Roermond geen meldingen zijn ontvangen van gevaarlijke verkeerssituaties op de Maalbroekweg. De maximumsnelheid is vastgesteld op 60 km/h en gezien het landelijke karakter van de weg is dit acceptabel. De intensiteit op de weg is ook beperkt aangezien er volgens berekeningen van de gemeente plus minus 800 motorvoertuigen passeren per etmaal. Dit aantal is erg laag in vergelijking met soortgelijke wegen. Ook staan er over de gehele weg straatlantaarns waardoor deze verlicht is. Kortom; de gemeente is dus gezien bovenstaande van mening dat de weg naar behoren, en voldoende veilig, is ingericht.

Snelfietsroute traject de Leucker

Deze maand is gestart, gefaseerd, de werkzaamheden in Swalmen voor de zogenaamde Snelfietsroute.

In drie fasen wordt de huidige weginrichting vervangen:

  • fase 1: gedeelte Neerstraat-Molenstraat van 6 september tot en met 15 oktober;
  • fase 2: gedeelte Molenstraat-Beekstraat van 11 oktober tot en met 26 november;
  • fase 3: gedeelte Beekstraat-Rijksweg Zuid van 22 november tot en met 24 december.

Nadat wij benaderd zijn door omwonenden vanwege ontevredenheid over het voorliggende plan voor de fietsroute ter hoogte van de Leucker hebben er op (mede) initiatief van ons raadslid Jos Tobben een tweetal digitale (participatie)sessies plaatsgevonden met omwonenden. Naar aanleiding van de eerste sessie heeft wethouder Rens Evers een aangepast ontwerp gepresenteerd wat op acceptatie van de omwonden kon rekenen.

Omdraaien rijrichting centrum Swalmen (In de Häöfkes – Markstraat)

Het college van B&W heeft in juli besloten het eenrichtingsverkeer weer om te draaien naar de oude situatie. Uit de gehouden proef het afgelopen jaar is volgens het college namelijk geen duidelijke verkeerskundige argumentatie gekomen om de rijrichting permanent om te draaien. Deze is namelijk wel noodzakelijk om een eventueel verkeersbesluit ook beargumenteerd voor te leggen bij eventuele bezwaren tegen het verkeersbesluit. Ook is gebleken dat er voor zowel de oude- als de proef situatie diverse voor- en tegenstanders waren. Hierdoor is er geen groot draagvlak om de rijrichting definitief om te draaien.

Eind 2022 / begin 2023 staan de verkeerslichten in Swalmen op de planning om vervangen te worden. Bij deze vervanging wordt een groter onderzoek gestart naar de vraag of de verkeerscirculatie binnen dit deel van Swalmen veranderd kan worden. Op 15 september jl. is er tijdens een bijeenkomst in ”De Mert” vanuit de wethouder Rens Evers aan diverse belanghebbenden (waaronder de Dorpsraad Swalmen en BIZ centrum Swalmen) een nadere toelichting gegeven op bovenstaande besluit van het college. Bij deze bijeenkomst waren ook Jos Tobben en Niek Geraedts (vanuit de commissie Ruimte) aanwezig namens Demokraten Swalmen. Wij blijven als fractie de verkeersituatie in het centrum uiteraard nauwgezet volgen en waar mogelijk meedenken.

Parkeersituatie centrum Swalmen

Reeds geruime tijd ontvang wij signalen en constateren wij signalen dat de parkeersituatie in het centrum van Swalmen (St. Jansplein en Dr. Crasbornplein) te wensen overlaat.

De klachten van inwoners en omwonenden richting zich met name op:

  • Het niet duidelijk zichtbaar zijn van de parkeervakken op een gedeelte van Dr. Crasbornplein, waardoor parkeervakken niet efficiënt benut worden en er parkeerplaatsen       verloren gaan. Dit is zeer lastig tijdens piekmomenten.
  • Het dubbel parkeren op het Dr. Crasbornplein (met name tijdens evenementen als Zjwamer Kermis, afsluiting KVW en Sjwaampop).
  • Het foutief parkeren op witte kruisen op het St. Jansplein en het stoppen/parkeren bij de pinautomaat terwijl daar een gele trottoirband is aangebracht.
  • Stadstoezicht/handhaving geeft geen prioriteit volgens omwonenden aan deze overlast of komen controleren/handhaven op momenten dat het niet druk is en er derhalve       geen sprake is van overlast.

Naar aanleiding van bovenstaande signalen en waarnemingen hebben wij vele vragen gesteld waarop het college van B&W de afgelopen maanden antwoorden heeft verstrekt. Een aantal vragen en antwoorden kunt u hieronder lezen:

Herkent u bovengenoemde klachten van inwoners en omwonenden?

De klachten omtrent de parkeersituatie op het Sint Jansplein en het stoppen bij de pinautomaat zijn bij ons bekend.

Welke concrete acties gaat u ondernemen om de ervaren parkeerproblematiek aan te pakken? en op welke termijn denkt u deze te voltooien?

In de afgelopen 2 jaar zijn er diverse acties uitgezet om de verkeers- en parkeersituatie in het centrum van Swalmen te verbeteren. Hieronder een kort overzicht van de uitgezette acties: – Verschuiven grens parkeerverbodszone Maria Theresiastraat – Aanwijzen 2 laad- en losplaatsen op de Hoogstraat – Verwijderen algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Hoogstraat – 2x kruismarkering aangebracht in langsparkeervakken Hoogstraat (vanwege rijmanoeuvre vrachtwagen) – Markeren bredere parkeervakken Sint Jansplein – Verruimen tweetal hoeken Sint Jansplein (vanwege rijmanoeuvre vrachtwagen) – Aanleg laad- en loshaven Sint Jansplein – Instellen stopverbod Sint Jansplein t.h.v. pinautomaat – Aanbrengen diverse kruismarkeringen Sint Jansplein – Verplaatsen locatie winkelwagens Jan Linders – Kruismarkering aanbrengen op Neerstraat t.h.v. ingang parkeerplaats Dr. Crasbornplein – Kruismarkering aanbrengen op de Brugstraat t.h.v. de kruising met de Molenstraat – Voorrangsregeling kruising Molenstraat-Brugstraat weggehaald (incl. aanpassen klinkerbestrating Molenstraat bij de aansluiting met de Brugstraat)

Uit het ingezette parkeeronderzoek komt naar voren wat de parkeersituatie is in het centrum van Swalmen. In dit onderzoek worden ook mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen, mocht blijken uit het parkeeronderzoek dat het noodzakelijk is om iets te doen. Eén van de oplossingsrichtingen waar in het verleden reeds vaker over is gesproken is het instellen van een blauwe zone in (een gedeelte van) het centrum van Swalmen.

Is het een optie om belijningen (waar nodig) van de parkeervakken op het Dr. Crasbornplein (opnieuw) aan te brengen?

De suggestie die u geeft omtrent de overlast rondom het ‘’niet efficiënt’’ parkeren op het Dr. Crasbornplein zullen wij meenemen in de mogelijke acties. Het is inderdaad het geval dat bij een gedeelte van de parkeervakken op het Dr. Crasbornplein de afwijkende kleur bestrating niet meer goed te zien is. Hier zou het aanbrengen van markering zinvol kunnen zijn. Wij zullen dit ook meenemen in het overleg met de Dorpsraad en de BIZ Centrum Swalmen.

Is het een optie om stadstoezicht/handhaving vaker op piekmomenten te laten controleren danwel te laten handhaven op de parkeersituatie in het centrum?

Stadstoezicht draait op dit moment veelal Coronadiensten en kan derhalve niet beloven dat er op de piekmomenten daadwerkelijk vaker gecontroleerd kan worden.

Inmiddels zijn wij (helaas) nog steeds in afwachting van de resultaten van de gehouden parkeerdrukmeting. Naar aanleiding van deze resultaten zullen wij de nader uit te voeren acties vanuit het college van B&W kritisch blijven volgen.