Beschouwing: Jaarstukken 2019 en Kaderbrief 2021

Beschouwing: Jaarstukken 2019 en Kaderbrief 2021

Na een monstervergadering van maarliefst 17,6 uur(!) zijn de resultaatbestemming (jaarrekening) 2019 en ook de kaderbrief 2021 door de gemeenteraad van Roermond goedgekeurd. Hieronder volgt een beschouwing door onze fractievoorzitter Ger Julicher.

Resultaatbestemming 2019

Demokraten Swalmen had hierbij een korte inbreng. Voornaamste conclusie was dat het financiele resultaat in 2019, net als laatste voorgaande jaren negatief (euro -/- 1,7 miljoen) was voorspeld, maar dat uiteindelijk door vrijval en niet gebruikte gelden, alsook doorschuivingen (euro 2,3 miljoen) naar 2020 een positief resultaat (ter hoogte van euro 3,7 miljoen) is gerealiseerd.

Onze wethouder Frans Schreurs lag desalniettemin onder vuur. De accountantsverklaring was niet zonder bedenkingen in verband met “onregelmatigheden” rondom processen van de inhuur van personeel. Om die reden heeft hij ook aangekondigd dat, indien er geen verbetering is gerealiseerd in de organisatie en de inhuurprocedure het aankomende jaar, waardoor een “normale” accountantsverklaring zonder bedenkingen kan worden afgegeven, hij zal opstappen. (zie elders in ons nieuws d.d. 13 juli 2020).

In een doorblik naar 2020 werd nog eens benadrukt dat ook voor dit jaar geen glazen bol aanwezig is, dat de coronacrisis zand in de wielen strooit en dat de aangekondigde bezuinigingen of verhoging van inkomsten (onder andere op de toeristenbelasting en parkeergelden) leidend zullen zijn. Of hierdoor een positieve financiele afsluiting komt is nog te bezien.

Kaderbrief 2021

De kaderbrief 2021 is een voorloper op de begroting in transitie voor 2021. Demokraten Swalmen heeft benadrukt dat de resultaten uit het sociaal domein (in ons coalitieakkoord is afgesproken dat per 2024 de inkomsten de uitgaven zouden moeten dekken) voor 2021 een sterke verbetering zouden moeten vertonen. Dit is door het college ook bevestigd: de Westrom (uitvoering voormalige Wet sociale werkvoorziening en participatiewet) vertoont een duidelijke structurele verbetering. We mogen hopen dat de coronacrisis hier geen roet in het eten gooit. Ook de jeugdzorg heeft op kosten van partners een besparing per partner van minimaal 10% gerealiseerd, ook dit is een structureel resultaat. En als laatste wordt verwacht dat het project “Beter met minder” middels het social bond vanaf augustus 2020 leidt tot minder werkelozen en minder kosten. Kortom het doel is realiseerbaar. Dat was voor ons een heet hangijzer.

Maar de opmerking dat eventuele parkeergelden indien noodzakelijk verhoogd mochten worden, werd door de LVR met hoongelach ontvangen: Demokraten Swalmen zou de parkeergelden in Swalmen willen verhogen..
Let wel het gaat hierbij om bezoekers aan de stad Roermond die gebruik maken van hotels, B&B’s, parkeerfaciliteiten van onze binnenstad: externe bezoekers die voor extra inkomsten zorgen.

Motie financiering Wijk- en Kernenbeleid

Tot slot heeft onze fractie een motie ingediend, om een passend bedrag in de begroting 2021 op te nemen voor de financiering van het Wijk- en Kernenbeleid. Dit zodat in 2021 ook de financiele middelen aanwezig zijn binnen de begroting om tot uitvoering over te gaan, de motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Onderzocht gaat worden hoe middels een Wijk- en Kernenbeleid de leefbaarheid, de economische gesteldheid en de sociale structuur in het Tegelarijveld, Hoogvonderen, Asenray, Asselt, Boukoul, Leeuwen en Swalmen behouden kan blijven en verbeterd kan worden en hoe het voorzieningenaanbod op peil kan blijven. Hieronder kunt u onze motie lezen.

20M19 Motie Uitvoering wijk- en kernenbeleid