Artikel 43 vragen ‘Hart Swalmen moet blijven kloppen’

Artikel 43 vragen ‘Hart Swalmen moet blijven kloppen’

De fractie van Demokraten Swalmen stelt artikel 43 vragen aan het college van B&W over het gebrek van voortgang van maatregelen in het centrum van Swalmen. Dit mede naar aanleiding van een artikel van Dagblad de Limburger dat is verschenen op zaterdag 18 januari jl., met als titel ‘Hart Swalmen moet blijven kloppen’.

In dit artikel maken de BIZ Swalmen én de Dorpsraad hun onvrede kenbaar over de handelswijze (en het gebrek aan aandacht) van de gemeente Roermond inzake de voortgang van maatregelen in het centrum van Swalmen. Dit op het gebied van de parkeer- en verkeerssituatie, de vervanging van straatmeubilair en het slechte groenonderhoud. Ook wordt in het artikel gesproken over het in stand houden van het voorzieningenniveau in het centrum van Swalmen.

Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

1. Is het college het met Demokraten Swalmen eens dat de leefbaarheid van een kern (als Swalmen) in grote mate samenhangt met een goed voorzieningenniveau en een levendig én representatief centrum in de desbetreffende kern?
2. Dat het college samen met de BIZ Swalmen en de Dorpsraad een betere samenwerking dient na te streven om te komen tot een levendig en representatief centrum van Swalmen met een goed voorzieningenniveau? Zulks ook in navolging op de door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie 19M46 inzake het Wijk- en Kernenbeleid.
3. Welke concrete maatregelen worden (of zijn er) genomen om de leefbaarheid, het voorzieningenniveau, sociale structuur en economische gesteldheid in het centrum van Swalmen te waarborgen, nu en in de toekomst?
4. Welke concrete maatregelen worden er genomen (en op welke termijn) om de parkeer- en verkeersituatie in het centrum van Swalmen te verbeteren?
5. Wat is de status van de vervanging van het straatmeubilair in het centrum van Swalmen?
6. Ook Demokraten Swalmen vindt dat het groenonderhoud in het centrum van Swalmen van onvoldoende kwaliteit is. Deelt het college deze mening? En zo ja, welke concrete maatregelen gaat het college nemen om de kwaliteit van het groenonderhoud op korte termijn en in de toekomst te verbeteren?

Bron: Dagblad de Limburger d.d. 18 januari 2020