Begroting in transitie 2020, bijdrage Demokraten Swalmen

Begroting in transitie 2020, bijdrage Demokraten Swalmen

Begroting in transitie: realistisch begroten met aandacht voor onze Wijken en Kernen!

Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2020 heeft de fractie van Demokraten Swalmen gepleit voor een begroting die de komende jaren financieel in evenwicht blijft en dat de gemeente zich realistische ambities blijft stellen. Een evenwichte verdeling van lasten tussen inwoners en bedrijven is hiervoor noodzakelijk.

Lastenverhoging is ons laatste redmiddel voor een sluitende begroting. Wij vinden echter wel dat toeristen in onze mooie gemeente ook een bijdrage mogen leveren door het ophogen van de toeristenbelasting, hier krijgen zij immers ook vele voorzieningen voor terug binnen Roermond en haar kernen!

In de wijken en kernen zijn nog voldoende slagen te maken; wij blijven ons sterk maken voor levensloopbestendige – en starterswoningen. Een goede doorstroming op de woningmarkt zorgt ervoor dat jongeren blijven behouden in onze wijken en kernen en ouderen dicht bij voorzieningen kunnen blijven wonen.

Dat geldt ook voor investeringen, er zijn de afgelopen jaren vele projecten geinitieerd rondom de binnenstad. Wij maken ons sterk dat er ook in onze wijken en kernen (waaronder uiteraard Swalmen, Boukoul en Asselt) geinvesteerd wordt. Dit met voldoende ruimte voor duurzaamheid en burgerparticipatie. Bij vraagstukken omtrent de duurzame ontwikkeling van leefbare kernen dienen bewoners, ondernemers, dorps-en wijkraden nadrukkelijk betrokken te worden. Het right to challenge mag uitgedragen worden.

Wij willen samen met de gehele gemeentraad stappen zetten naar een KERNgezond Roermond. Dit met aandacht voor de inhoud en zo weinig mogelijk politiek gekrakeel waar onze inwoners geen enkele baat bij hebben.

Ook in 2020 mag U ons aanspreken, wij zetten ons op een integere en pragmatische wijze in voor onze gemeente, en haar wijken en kernen. Speciale aandacht blijft hierbij uitgaan naar Swalmen, Boukoul en Asselt.