Actueel Februari 2019

Regelmatig krijgen wij vragen van bewoners en/of verenigingen over bepaalde situaties of problemen. In de rubriek ‘Actueel’ op deze website wordt maandelijks weergegeven welke vragen we hebben gekregen en hoe dit is ontvangen (en afgehandeld) bij de gemeente.

Deze maand:

 1. Veiligheid van Escape rooms
 2. Subsidie afsluiting regenwaterafvoer bij Groot Onderhoudsprojecten.
 3. Verenigingen in Swalmen: tijd voor een Omniumvereniging? Meer samenwerken!
 4. De vlag uithangen?

1. veiligheid in Escape rooms

N.a.v. het tragische ongeluk in Polen, waarbij 5 jeugdigen, bij een brand, zijn verongelukt,  zijn er diverse meldingen verschenen i.v.m. de veiligheid. Vandaar dat de heer Schrauwen, eigenaar van Break Out en exploitant van 3 escape rooms, ons een bericht heeft doen toekomen omtrent zijn visie.

Geachte heer/mevrouw, 

Ik las het artikel in het krantje van Roermond over escape rooms. De discussie heb ik al gezien in meerdere gemeentes. Ondergetekende is voorzitten van de Stichting Veilig Werken Buitensport waar de diverse ondernemers bij aangesloten zijn. De doelstelling van een escape room is proberen te ontsnappen uit een afgesloten ruimte door middel van oplossen van spellen. 

Veiligheid van zowel de deelnemers als personeel moet prioriteit 1 zijn. Wij denken dat dit ook bij de meeste escape rooms zo is. Wij hebben al onze aangesloten deelnemers gewezen op het feit dat wij een rookmelder, brandblusser vanzelfsprekend vinden. Daarnaast is het belangrijk dat de deelnemers zelfstandig de ruimte moeten kunnen verlaten zonder dat hier techniek aan te grondslag ligt. Dit kan op meerdere manieren. Wij hebben bijvoorbeeld een echte nooddeur. Deze is nooit afgesloten tijdens het spel. Hier zijn ook nog andere mogelijkheden denk aan een noodsleutel of andere mechanische handeling. 

Moeilijk wordt het pas als een deelnemer van ruimte naar ruimte gaat. Wij stellen als Stichting dan ook als eis dat iedere ondernemer een Risico Inventarisatie maakt van zijn escape room. Waar liggen de knelpunten en hier vervolgens maatregelingen voor neemt. Denk hierbij aan een koolmonoxide melder wanneer er een houtkachel gebruikt wordt. Daarnaast dient een technische installatie natuurlijk goed aangesloten zijn (officieel gekeurd).. 

Graag willen wij de gemeente Roermond helpen om de veiligheid te vergroten. Willen jullie ook graag uitnodigen om eens te komen kijken om te laten zien hoe je met veiligheid kan omgaan in een escape room. Er zijn in Nederland ca 800 escape rooms. Hier uniforme regels voor opstellen is moeilijk. Verder denken wij dat deze regels er al zijn. Het maken van een risico-inventarisatie is een wettelijke verplichting. Dat een technische installatie dient te voldoen aan de NEN norm is ook bekend. Verder dient een gebouw brandveilig te zijn voor zowel bezoekers als het personeel van het bedrijf. 

Wij horen graag als er interesse is. 

Met vriendelijke groet,  

Arno Schrauwen
Break Out 

Naschrift: Uit eigen ervaring kunnen we aangeven dat er bij Break Out altijd een medewerker aanwezig is welke de gebruikers nauwkeurig in de gaten houdt en ingeval van onrust of spanning kan communiceren en ingrijpen!

Nb. DENK heeft hier art. 43 vragen over gesteld welke tot op heden nog niet beantwoord zijn.
2019.05 DENK escape room.docx

2. Subsidie afsluiting regenwaterafvoer bij Groot Onderhoudsprojecten.

Vragen gesteld aan het College van de gemeente Roermond inzake het (uitgestelde) Groot Onderhoud in Swalmen, wijken Mortelplein en Groene Kruis inzake subsidie afkoppelen regenwater. Deze regeling zou aflopen per 1 oktober 2018.
 • Hoeveel huishoudens hebben dit vóór 1 oktober aangevraagd?
  Antwoord: Er zijn 44 aanvragen via het formele aanvraagformulier. 15 mensen hebben geïnformeerd, maar nog geen aanvraag ingediend.
  Nb. de verlenging van deze regeling wordt 4 April 2019 met uw raad besproken.
 • Aan hoeveel van deze huishoudens is subsidie verstrekt?
  Antwoord: Momenteel zijn er 6 subsidies verleend en worden uitgekeerd. Van de overige aanvragen is een deel teruggetrokken door de indiener of afgewezen. De aanvragers hebben 6 maanden na voorlopige beschikking de tijd om hun hemelwaterafvoer af te koppelen en dit door de gemeente te laten controleren. Bij correctheid zal de subsidie worden verleend.
 • Hoeveel aanvragen zijn er ingediend na 1 oktober 2018?
  Antwoord: 5

3. Verenigingen in Swalmen: tijd voor een Omniumvereniging? Meer samenwerken!

In Swalmen werd al eerder getracht een Omniumvereniging op te richten. Om de druk op bestuursleden van een vereniging te verminderen (gezamenlijke ledenadministratie en/of contributieafhandeling, aangifte naar de bond, etc.). Ook kan zo in de huidige tijd een betere verdeling van taken gemaakt worden: minder secretarissen, penningmeesters, voorzitters, zodat de vrijwilligers andere taken kunnen doen. Hiervoor heeft Vv Swalmen haar statuten al aangepast en is een Omniumvereniging geworden! Samen met Demokraten Swalmen en de dorpsraad is er een eerste samenkomst geweest waarbij diverse verenigingen waren uitgenodigd om deel te nemen. Hierop komt een vervolg!
Het is belangrijk dat de verenigingen SAMEN-werken om te blijven bestaan, alsook om te bezien welke mogelijkheden er bestaan. elke vereniging houdt haar eigen identiteit maar wordt ondersteund in de uitvoering van activiteiten die bij elke individuele vereniging gelijk lopend zijn: contributie inning, leden registratie etc.
Zie onderstaande uitnodiging voor een 2e ontmoeting!

Swalmen, .. februari 2019

Geachte besturen,

Woensdag 23 januari jl vond een (eerste) bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van enkele sportverenigingen in Swalmen. Deze bijeenkomst vond plaats op initiatief van de Dorpsraad Swalmen en Demokraten Swalmen.

Doel van de bijeenkomst was om te bespreken of, en zo ja op welke onderdelen er behoefte is aan meer samenwerking tussen de Swalmer sportverenigingen.

Voor de deelnemers aan de bijeenkomst staat buiten kijf dat sporten niet alleen gezond is, maar dat sporten in verenigingsverband nog een extra toegevoegde waarde heeft in onze steeds meer geïndividualiseerde samenleving (samen winnen/samen verliezen; leren vertrouwen op je teamgenoten; je teamgenoten niet in de steek laten; het besef dat er kaderleden/vrijwilligers voor nodig zijn om je hobby te kunnen uitoefenen etc).

Het kunnen kiezen uit een verscheidenheid aan (team)sporten in de eigen omgeving levert ook een bijdrage aan de leefbaarheid van een dorp. Zeker ook voor de jeugd is het van belang dat ze in de directe omgeving kunnen kiezen uit de sport die het meest bij hen past.

Maar die keuzemogelijkheden staan steeds meer onder druk: het is voor vrijwel alle sportverenigingen een uitdaging om voldoende vrijwilligers/kaderleden/bestuursleden te vinden, de aanwas van (jeugd)leden stagneert bij sommige verenigingen, de regelgeving waaraan verenigingen moeten voldoen wordt er niet eenvoudiger op, op financieel gebied is het bij de meeste verenigingen geen vetpot, enzovoort.

De aanwezige verenigingen op 23 januari jl willen graag alle sportverenigingen uit Swalmen én Boukoul uitnodigen voor een (vervolg)bijeenkomst om te bespreken op welke wijze er meer/beter/anders samengewerkt kan worden. Daarbij staat voorop dat de identiteit van de verschillende sportverenigingen behouden moet kunnen blijven. Maar er lijken ons voldoende aanknopingspunten om de krachten te bundelen. Dat maakt ook de positie van de Swalmer sportverenigingen sterker in relatie tot de gemeente Roermond, waarmee de meeste verenigingen toch van doen hebben in verband met accommodatie, subsidies, vergunningen etc.

We nodigen u dan ook graag uit voor een bijeenkomst over bovengenoemde thematiek op woensdag 13 maart (eventueel donderdag 14 maart).

Locatie ….
Aanvang: 19.30 uur

Graag vernemen we of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn. Uw reactie kunt u sturen naar info@dorpsraadswalmen.nl

Met vriendelijke groet

Mede namens S62, Sparta, Badmintonclub Swalmen, DES Swalmen

Dorpsraad Swalmen                                                              Demokraten Swalmen

4. De vlag uithangen?

Click here to change this text