Woordvoering begroting 2019.

Vitale (binnen) Stad Roermond 2019, vitale KERNEN 2020?

 

Na de vastgestelde visies en plannen in de vorige coalitieperiode, zal het er nú op aankomen voor de Gemeente Roermond. Vóór het einde van dit jaar zal Roermond een aantal verplichtingen aangegaan zijn in het kader van het project Vitale Stad; dit om  aanspraak te kunnen maken, op de door provincie, toegekende subsidies. De eerste bouwactiviteiten van de verkeersader N280 worden in 2019 gestart. Daarnaast moet verder gewerkt worden aan de voorbereiding van het verbeteren van het logistiek knooppunt station Roermond.  Het aanpakken van het Munsterplein en het voormalige V&D-gebouw en de (winkel)leegstand er om heen. Al met al een flink karwei, waarmee dit College en de Gemeenteraad  is gestart. Een karwei met beperkingen en strakke grenzen en dat  een immense inzet van de ambtenaren vergt. Dit zal in 2019 mogelijk weer leiden tot een forse overschrijding van het personeelsbudget, evenals  in de jaren 2017 en 2018. In deze jaren is jaarlijks circa 1,5 miljoen meer  uitgegeven dan begroot..

De WMO – jeugdzorg en participatiewet (3 D’s) moeten in 2022 budgettair neutraal zijn.  De uitgaven dienen gedekt te worden door de inkomsten, die Den Haag ter beschikking stelt.  Hiervoor is  een plan van aanpak opgesteld met als titel ”BETER MET MINDER”. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de exacte gang van zaken. Uitzondering is het gegeven dat er een aantal pilots gaat draaien, in met name  steden die, voor wat betreft de 3 D’s, nog dieper in de rode cijfers zitten dan Roermond. Moedig, maar vooral nodig. Er dreigt nu, bij ongewijzigd beleid, een ongewenste situatie: namelijk tekorten zonder dekking. Het college heeft dit plan recent vastgesteld en is van mening volgens de ontvangen RIB dat dit plan deel uitmaakt van de behandeling van de begroting 2019. Wij vinden dat dit plan voor Roermond vergaande financiële consequenties kan hebben, zodat behandeling in de commissie en vaststelling door de gemeenteraad in december 2019 gewenst c.q. noodzakelijk is.

Het gemeentelijk vastgoed.  Door afwaardering van de gedeeltelijke boekwaarde van het voormalige RFC-terrein aan de Maastrichterweg en  de boekwaarden  van enkele niet meer in gebruik zijn de school­gebouwen wordt een behoorlijke aanslag op de algemene reserve gedaan.

En dan is er de economische situatie. Een slecht draaiende economie biedt nauwelijks mogelijkheden om te investeren. In een goed draaiende economie zal er een flinke prijs in rekening worden gebracht, voor de nodige investeringen. Er is tenslotte genoeg vraag. Is dit College ervan doordrongen, dat offertes voor alle (niet alleen bovenstaande) projecten wel eens tot 40% duurder kunnen uitvallen dan geraamd was? Hoe gaan we dit afdekken? Een project dat eenmaal is gestart, kan niet worden gestopt! Dat de “trap op, trap af “systematiek van Den Haag ook een duit in het zakje doet, blijkt recent weer uit de septembercirculaire. Hieruit blijkt dat we in 2018 1 miljoen minder ontvangen! Ook  bovenstaande zorgt ervoor dat 2018 NIET gemakkelijk positief zal eindigen (het is tenslotte op een oor na voorbij) en dat 2019 en volgende jaren  een extra inzet vergt om dit te compenseren!

Desondanks is er een bijdrage voor diversiteit en duurzaamheid. Iets wat in principe in elk project zou moeten terugkomen!

Vertoont de begroting 2019 een sluitend beeld? Is dan alles financieel opgelost? Neen. Eén voorstel is: om de reeds eerder gemaakte reserveringen voor een specifiek doel, nu te laten vrijvallen voor een ander doel (2,5 milj. uit het soc. Domein?). Het grote schuiven, om gaten te dekken, zal beginnen. Hoe gaat het college dit oplossen?

Dit vraagt – in onze ogen-nuchter beleid, maar soms ook onpopulaire maatregelen (het “nee” zeggen). Letten op de  uitgaven, geen onnodige uitgaven of het uitstellen van projecten kan nodig zijn! Maar ook kijken naar kostendekkende tarieven en inkomsten die door niet-inwoners en niet-bedrijven uit Roermond worden opgebracht. Denk hierbij aan parkeertarieven en toeristenbelasting. In onze bewoordingen een “hell of a job” die mogelijk met de huidige capaciteit niet mogelijk is. Inhuur en professionalsering lijkt ons tijdelijk nodig. Voor de toekomst zal het actueel houden van het Strategisch Personeels Plan voorwaardelijk zijn.

Voor de KERNEN van de Gemeente Roermond, zoals Swalmen, Maasniel, Herten, Asenray of Leeuwen is er weinig tot niets mogelijk. Demokraten Swalmen wil graag het onderzoek, dat is geïnitieerd door PvdA in samenspraak  met gedeputeerde Geurts, een kans geven. Dit houdt in, samen  met gemeente, WBV, dorpsraad en Provincie elk 10.000 euro beschikbaar stellen, om in  ieder geval het onderzoek naar de mogelijkheden en kansen in de KERN Swalmen te laten uitvoeren!

Daarnaast heeft het bouwen van starters- en levensloopbestendige woningen prioriteit.  Het nieuwe E’til onderzoek specificeert wat er nodig is: starterswoningen voor nieuwelingen in de markt, goedkoop en betaalbaar. Daarnaast  betaalbare woningen voor ouderen waardoor duurdere en grotere woningen vrij  komen, hetgeen de doorstroming in de woningmarkt bevordert. Een uitgelezen kans om  binnen de KERNEN van de Gemeente Roermond jeugdigen  huisvesting te bieden, zodat de leefbaarheid van de kernen gegarandeerd is. Begin NU met zulke projecten.

Last but not least willen we aandacht voor veiligheid.  Er is behoefte aan handhaving, lik op stuk beleid, doe dit dan ook. Vaak wordt er gezegd dat de gemeente Roermond handhaving NIET in haar DNA heeft: luister naar de bewoners: zij willen dit wel! Mobiel banditisme bestrijding is prima, maar doe ook iets aan overlast op diverse plekken. Mediatie is prima, maar handhaving hoort hier ook bij. Breidt de capaciteit uit en  zorg dat mensen in Roermond zich overal  veilig voelen, niet alleen in de binnenstad of het outletcenter!

Demokraten Swalmen ziet de voorzetten van het college over de begroting in transitie in het voorjaar 2019 met belangstelling tegemoet en zal deze positief kritisch beoordelen.