Motie Demokraten Swalmen welhaast Unaniem aangenomen.

Motie: Installering en bijdrage in de kosten voor een projectleider voorbereiding Centrumplan Swalmen

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op 8 november 2018,

 Overwegende dat:

 1. Het Centrumplan Swalmen al diverse keren onderwerp van een eerdere motie (2012 en 2015) en art. 43 vragen (2017) is geweest.
 2. Er tot op heden geen daadwerkelijk onderzoek meer heeft plaats gehad sinds 2012.
 3. De dynamiek omtrent dit onderwerp telkens tot vragen over en weer heeft geleid, en dat de situatie sindsdien door de verkoop van diverse panden ook weer veranderd is.
 4. Er in november 2017 na een speed-date op initiatief van Ron Piepers (PvdA) met de gedeputeerde, een enthousiaste groep mensen is, die dit traject wil steunen en helpen uit te voeren.

Constaterende dat;

 1. Er door de gedeputeerde Geurts, namens de provincie, al 10.000 euro is toegezegd voor een gedegen onderzoek naar potentie en mogelijkheden.
  2. Er nog 2 andere partners, een WBV en de dorpsraad Swalmen, in afwachting zijn van de actie van deze gemeente, alvorens zij zelf ook hun bijdrage kenbaar maken, om een professionele projectleider aan te stellen.

Van mening zijnde:

 1. dat de gelden ter subsidiering op basis van de omschrijving en toewijzing genoemd in het programma Burgers en Bestuur (8.2) in principe al beschikbaar gesteld worden;
 2. dat er eindelijk, middels dit onderzoek, daadwerkelijk duidelijk wordt, welke mogelijkheden er nu voor de Kern van Swalmen zijn.
 3. dat een initiatief vanuit de eigen omgeving een extra stimulans is om tot een eerlijk resultaat te komen.
 4. dat slechts onder leiding van een professionele projectleider (waarvoor de gelden bedoeld zijn) de resultaten uit dit onderzoek ook daadwerkelijk de situatie vertegenwoordigen; waardoor er of voortzetting van deze plannen kan zijn en/of uiteindelijk een standpunt bepaald kan worden.
 5. dat de gemeente middels steun aan dit initiatief, ook haar verantwoordelijkheid naar de 3 andere partners toont.

Roept het college op:

 1. een bedrag van € 10.000 te oormerken en beschikbaar te stellen voor dit Centrumplan.
  2. ook tav de burgerbegroting van de dorpsraad Swalmen een positief advies te geven.
  3. in het geval van een potentieel succesvol plan als resultaat, ook te bezien binnen welke termijn hier handen en voeten aan wordt gegeven om de KERN Swalmen weer een sterke kern in haar gemeente te laten worden.
 2. Het Plan van Aanpak en tijdspad van het onderzoek informatief aan de Raad aan te bieden medio 2019.

 

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 8 November 2018.

 

De griffier,                                                                              De voorzitter,

Ingediend door:

Fractie DS- CDA -GL-D66