Begroting 2021- beschouwing Demokraten Swalmen

Begroting 2021- beschouwing Demokraten Swalmen

Een bijzonder jaar, een bijzondere begroting

Een begroting maakt dat je vooruitkijkt naar wat komen gaat, je bepaalt doelstellingen, maakt plannen en reserveert budget. Hoe lastig dat soms is blijkt in de praktijk, zeker in het aankomende jaar met alle maatschappelijke en financiële onzekerheden rondom de Corona-pandemie. Ondanks dat er daarom een bijzondere begroting voor ons ligt blijft goed rentmeesterschap belangrijk. De woonlasten voor onze inwoners, in de vorm van gemeentelijke belastingen, blijven ruim onder het Limburgse gemiddelde en lager dan die dat van gemeenten als Maastricht, Venlo en Sittard-Geleen.

Staat Roermond dan stil in deze bijzondere tijden?, zeker niet! Roermond investeert en is volop in beweging. We zien verbeterslagen onder andere rondom de N280 en de Stationsomgeving. Er zijn ambitieuze plannen voor nieuwe woningbouw in Roerdelta en Melickerveld. We denken na over hoe om te gaan met verkeersknelpunten en parkeren in de toekomst. Ook blijven we actief om de aantrekkelijkheid van onze historische binnenstad te borgen en natuurlijk hopen we op korte termijn op een mooie invulling van Godsweerdersingel 10. Deze investeringen zullen profijt opleveren voor de gemeenteraden en colleges die na deze raadsperiode volgen. Toch zullen we een balans moeten zien te bewaken tussen realistische plannen en hoge ambities, zeker in tijden van Corona.

Een KERNgezond Roermond

Demokraten Swalmen is van oorsprong een ‘dorpse’ partij. Onze kernwaarden maakt dat we midden in de samenleving staan en als geen ander weten welke onderwerpen essentieel zijn voor de mooie wijken en kernen die Roermond heeft. Leefbaarheid in een gemeente (en in het bijzonder die van onze wijken en kernen) wordt grotendeels bepaald door een aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een goed ondernemersklimaat. Dit jaar zijn op ons initiatief gelden vrijgemaakt in de begroting voor de ontwikkeling van een Wijk- en Kernenbeleid. De uitvoering van het Wijk- en Kernenbeleid moet in de toekomst zorgen dat we structureel blijven werken aan leefbaarheid van onze wijken en kernen op het gebied van wonen, leven, groen, duurzaamheid, veiligheid en met een goed voorzieningenniveau. Hiervoor dient dan ook structureel budget opgenomen te worden in de meerjarenbegroting. We hebben allemaal kunnen zien welke mooie resultaten er door de wijkontwikkeling oppe Donderberg zijn behaald de afgelopen jaren!

Een belangrijke rol zien wij hierbij ook weggelegd voor onze Wijk- en Dorpsraden. We kijken met vertrouwen naar de aankomende evaluatie pilot burgerbegroting van de Dorpsraad Swalmen. Ons streven is dat ‘’de burgerbegroting’’ uitgerold kan worden naar alle wijken en kernen binnen onze gemeente, zo wordt burgerparticipatie vorm gegeven. De gemeente dient mede hierdoor steeds meer als faciltator en katalysator van maatschappelijke initiatieven te acteren. Daarvoor is de ingezette doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie broodnodig. Een andere manier van werken is noodzakelijk om de kracht vanuit de samenleving beter te benutten.

Zorgen voor doorstroming op de woningmarkt

Omdat Roermond de komende jaren door zal blijven groeien qua inwonersaantallen dient woningbouw gestimuleerd te worden. Doorstroming op de woningmarkt is essentieel om ook jongeren te behouden en hen de kans te geven hen eerste woning te kopen. Om deze doorstroming te realiseren is het bouwen van levensloopbestendige woningen en appartementen met lift van groot belang.

Een veilige en duurzame leefomgeving

Daarnaast staan wij voor een veilige en duurzame leefomgeving. We zijn tevreden over het feit dat het college van B&W werk wil maken van een nieuw integraal handhavingsbeleid. Voorkomen waar kan, handhaven waar het moet! Handhaving is voor ons een kernelement voor een veilige leefomgeving. Een groene en duurzame leefomgeving geeft daarnaast ook vele voordelen. Daarom komen wij met een tweetal moties tijdens de begrotingsbehandeling: een motie met de oproep aan het college van B&W om de centra en andere sociale ontmoetingsplekken van onze Wijken en Kernen te vergroenen. Als iets ons de afgelopen periode heeft geleerd is dat we ook in alle rust kunnen genieten van onze eigen omgeving. Een groene omgeving bevordert het welzijn en helpt bijvoorbeeld ook goed tegen hittestress voor de warme zomerdagen. Ook dienen wij een motie in om te onderzoeken of er een duurzaamheidsfonds kan worden opgericht zodat onze inwoners, verenigingen en maatschappelijke stichtingen tegen aantrekkelijke voorwaarden investeringen kunnen verrichten om hun eigen (woon)omgeving te verduurzamen.

Actie in Swalmen en Boukoul!

Tot slot kijken we terug op initiatieven die (mede) door onze inzet in gang gezet zijn of gerealiseerd zijn in Swalmen en Boukoul. Investeringen in de fysieke omgeving van de Stationsbuurt en Groene-Kruis buurt. Aandacht voor verkeerproblematieken op Bosstraat, Stationsstraat en het parkeren in ons centrum. Energie in Boukoul waar een onderzoek loopt om te komen tot het oprichten van een Brede Maatschappelijke Voorziening. Zijn we dan overal tevreden over? Het antwoord is nee. De leegstand in het centrum van Swalmen blijft een doorn in het oog. We blijven hiervoor aandacht vragen!

Demokraten Swalmen blijft ook in 2021 zich actief inzetten voor de zaken die onze achterban belangrijk vindt. We doen dit op een laagdrempelige, integere en pragmatische manier. Met respect voor elkaar, zo kan het ook.

De fractie van Demokraten Swalmen,

Ger Julicher, Angela Sanders-Meuter, Jos Tobben, Victor Mostart, Niek Geraedts, Bernadette Smeets- Suilen en Jeroen Jaspar.