Hart voor Roermond (AED’s)

Hart voor Roermond (AED’s)

“De gemeente Roermond streeft naar een dekkend netwerk voor passende hulpverlening bij een hartstilstand. Dat betekent dat er in heel Roermond burgerhulpverleners (vrijwilligers) zijn die binnen zes minuten alle handelingen kunnen uitvoeren die nodig zijn bij een hartstilstand.”

Ons raadslid Angela Sanders-Meuter heeft namens de fractie van Demokraten Swalmen vragen gesteld over de huidige stand van zaken.
In het antwoord hierop wordt door het college van B&W aangegeven:
De dekking met AED’s in Roermond is goed op orde en de afgelopen drie jaar sterk vooruit gegaan, maar nog niet volledig. De dekking van AED’s moet ook gekoppeld zijn aan vrijwilligers die kunnen reanimeren. Alleen een AED ophangen leidt niet tot een dekkend netwerk. Niet alle geregistreerde AED’s zijn 24/7 beschikbaar, dit is ook moeilijk haalbaar. We blijven werken aan een steeds betere dekking met 24/7 beschikbare AED’s.

De beleidsregel ‘Hart voor Roermond/AED’ waar inwoners een beroep kunnen doen op subsidie voor het plaatsen van een AED die 24 uur per dag bereikbaar is, vervalt op 31 december van dit jaar!

Aangezien er op dit moment nog enkele ‘blinde vlekken’ in Roermond te zien zijn waar nog geen 24/7 AED openbaar hangt is dit een aandachtspunt. In Swalmen is dit bijvoorbeeld het gebied rondom het dr. Crasbornplein/ St. Jansplein en het gebied rondom de Leucker/Asseltsestraat.

Demokraten Swalmen is voornemens om in de raadsvergadering van 19 december a.s. een motie in te dienen met het verzoek om deze beleidsregel met een jaar verlengen, om zodoende de inwoners in deze gebieden nog de mogelijkheid te geven om hier gebruik van te maken.

Meer informatie hierover vindt u op: www.roermond.nl/hartvoorroermond