Demokraten Swalmen stelt vragen inzake verkeerssituaties in Swalmen en Roermond

Demokraten Swalmen stelt vragen inzake verkeerssituaties in Swalmen en Roermond

De fractie heeft het college van B&W vragen gesteld over:

– de status van de voorgenomen maatregelen inzake verkeerssituatie op de Bosstraat in Swalmen; Demokraten Swalmen maakt zich zorgen dat er nog steeds geen maatregelen zijn getroffen om de snelheid terug te dringen en het vrachtverkeer te verminderen. Zeker met het oog op schoolgaande jeugd dienen de maatregelen zoals voorgesteld op de bewonersbijeenkomst van 12 maart jl. een passend vervolg te krijgen.

– de nieuwe toerit naar de N280 vanuit de Sint Wirosingel in Roermond; Demokraten Swalmen juicht toe dat deze nieuwe toerit voor een verbetering zorgt in de verkeersdoorstroming! Echter deze toerit zorgt ook voor onveillige situaties van weggebruikers omdat fietsers voorrang hebben ter hoogte van deze toerit. Van dit dubbele fietspad wordt ook veel gebruik gemaakt door schoolgaande jeugd. Wij hebben vragen gesteld of het college deze onveillige verkeerssituatie nader wil bekijken en indien noodzakelijk overgaat tot aanpassingen die de veilligheid van de weggebruikers bevordert.

– verschillende bewoners van de Mortelbuurt hebben aangegeven dat geparkeerde auto’s ter hoogte van de kruising Hoogstraat/Maria Theresiastraat in Swalmen vaak voor ononverzichtelijke verkeerssituaties zorgen. Naar aanleiding van vragen van Demokraten Swalmen gaat de gemeente Roermond deze situatie binnenkort nader bekijken en indien nodig passende maatregelen nemen die de verkeerssituatie bevorderen.