Vragen en suggesties vanuit onze achterban

Vragen en suggesties vanuit onze achterban

De afgelopen weken hebben wij vanuit onze achterban een aantal suggesties en vragen ontvangen over actuele onderwerpen binnen Swalmen en Roermond.

Hierover informeren wij u natuurlijk graag! Heeft u zelf vragen, opmerkingen en/of suggesties, mail ons dan op info@demokratenswalmen.nl of benader een van onze fractieleden!

Scheefstaand stoplicht aan de Rijksweg Noord/Molenweg

Op social media is er recent de nodige aandacht geschonken aan het scheefstaande stoplicht aan de Rijksweg Noord ter hoogte van de Molenweg in Swalmen. Hierop heeft een actieve inwoner van onze gemeente ons attent gemaakt op de ontstane discussie hierover. Wij hebben navraag gedaan en er blijkt een oplossing in de maak!

Vanuit de gemeente is er namelijk het volgende antwoord gekomen: De gemeente is op de hoogte van de verkeerssituatie. De onderhoudspartij Spie (Voormalig Ziut) heeft geen schuld hierin, zij handelen namelijk netjes de storingen en schades af. Het probleem zit hem echter in het feit dat de mast 2x in zeer korte tijd is aangereden. Doordat de advies rijroute naar het station gewijzigd is, nemen meer vrachtwagens deze route. Bij het linksaf slaan zwenken de vrachtwagens aan de achterkant uit, waardoor zij niet in de gaten hebben dat zij met de achterkant van de vrachtwagen het verkeerslicht raken.

De gemeente wil graag een andere oplossing voor deze mast, omdat ook in de toekomst de mast regelmatig zal worden aangereden als hij hier blijft staan. Echter dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De gemeente heeft diverse opties bekeken, echter er is er maar een mogelijk gelet op de kosten. De paal moet dan op privé grond komen te staan van de bewoners die ernaast wonen. Met de bewoners is dit afgestemd, echter moet de gemeente dit nog wel juridisch regelen en dit duurt langer dan gedacht. Door de werkzaamheden te combineren zou de gemeente maar een keer kosten hebben. Helaas gaat dat niet direct lukken.

De gemeente laat de paal nu recht zetten en als het juridisch ook geregeld is dan wordt de paal verplaatst naar de nieuwe locatie.

Onze fractie is tevreden dat er een structurele oplossing is bekeken en dat deze ook (zodra het juridisch mogelijk is) tot uitvoering komt.

Ontwikkelingen rondom bestemming voormalig pand/terrein BC Broekhin Swalmen

Naar aanleiding van een krantenartikel over eventuele nieuwbouwplannen van de vrijeschool bij BC Broekhin in Roermond kregen wij de vraag vanuit een actieve inwoonster van Swalmen of nieuwbouw niet zonde is daar er een schoolgebouw (lees: het voormalige BC Broekhin Swalmen) leegstaat in ons eigen dorp. Hieruit hebben wij als fractie opnieuw navraag gedaan bij de verantwoordelijke wethouder Ferdinand Pleyte of deze optie serieus overwogen is.

Het antwoord van de wethouder luidt als volgt: Het is juist dat Vrije school en Broekhin (SOML) samenwerken aan nieuwe mogelijkheden. Dat is op dit moment de beste optie. Ook omdat qua onderwijs wel samenwerking mogelijk is en Vrije school graag wil uitbreiden voor oudere kinderen. De onderwijslocatie in Swalmen is jammer genoeg niet echt geschikt voor een andere invulling met onderwijs. Ik heb verschillende keren alternatieven laten onderzoeken, zonder resultaat. Dat heeft voornamelijk te maken met de decentrale ligging en ook met de grootte van het gebouw. Het gebouw voor het overgrote deel leeg laten staan is ook geen optie.”

Inmiddels zijn er wel al nieuwe ontwikkelingen te melden, de gemeente Roermond heeft namelijk in oktober jl. een grondexploitatie-overeenkomst gesloten met OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg) Bedrijventerrein BV. Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisering van bedrijfskavels op de locatie Peelveldlaan 60 te Swalmen. De komende tijd wordt een start gemaakt met de sloop van het bestaande pand (lees het voormalige BC Broekhin) op het terrein.

De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Roermond. OML is daarna aan zet om het terrein bouwrijp te maken. Gelet op de werkzaamheden is de verwachting dat het eerste uitgeefbare kavels eind 2021 beschikbaar zullen zijn voor ondernemers. Hierbij wordt vooral gekeken naar ondernemers (denk aan MKB) uit de directe omgeving van Swalmen of uit de regio Midden-Limburg. Met name vanwege de krapte op de markt van bedrijventerreinen wordt een zorgvuldige invulling van de beschikbare ruimte nagestreefd. Om het vestigen van nieuwe bedrijven mogelijk te maken laat OML een nieuw bestemmingsplan maken. In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de locatie en de ligging bij de bestaande woningen. Tijdens de bestemmingsplanproceduren zullen omwonenden en andere betrokken geïnformeerd worden door middel van brieven en bijeenkomsten (indien mogelijk i.v.m. Covid-19).

Onrust rondom wijzigingen inzameling huisvuil per 1 januari 2021

Tot slot ontvingen wij recent vanuit inwoners signalen dat er de nodige vragen zijn over de nieuwe gunning rondom de inzameling van huisvuil. Over de nieuwe inzamelmethode kunt u in deze raadsinformatiebrief meer lezen: RIB inzameling huisvuil. Inmiddels zijn er door onze fractie en andere fracties binnen de gemeenteraad hierover vragen gesteld. Wij wachten de antwoorden van het college van B&W af. Daarnaast vindt er voor de leden van de raadscommissie Ruimte op 19 november a.s. een informatiebijeenkomst plaats over de wijzigingen in het inzamelbeleid.

Uiteraard zal onze fractie hierbij (digitaal) aanwezig zijn en zullen wij dit proces waar nodig kritisch volgen.