Actueel Februari 2018

Regelmatig krijgen wij vragen van bewoners en/of verenigingen over bepaalde situaties of problemen. In de rubriek ‘Actueel’ op deze website wordt maandelijks weergegeven welke vragen we hebben gekregen en hoe dit is ontvangen (en afgehandeld) bij de gemeente.

Deze maand:

 1. Motie Swalmdal – Raadsinformatiebrief
 2. Vragen inzake veiligheid oversteekplaatsen
 3. Wensen en bedenkingen ontwikkelingsplan Roerdelta fase 2
 4. Jeugdigen in de politiek: jeugdraad
 5. Woordvoering Commissie Ruimte inzake volkshuisvesting door Bert Ramakers
 6. Subsidie St. Lambertuskerk
 7. Verbouwing BMH de Robijn.
 8. de Compacte stad

1. Motie Swalmdal – Raadsinformatiebrief

Na geruime tijd heeft de raad een antwoord gegeven op de motie Swalmdal ingediend door Demokraten Swalmen. Het is een uitgebreid antwoord dat wordt weergegeven in bijgaand document: 2018.09 afhandeling motie Swalmdal

2. Vragen inzake veiligheid oversteekplaatsen

Vraag van DS-raadslid Bert Ramakers:

In de gemeente Roermond en haar wijken / kernen liggen meerdere voetgangers oversteekvoorzieningen (zebra). Wij constateren een grote verscheidenheid t.a.v. de uitvoering van deze oversteekplaatsen. Deze verscheidenheid veroorzaakt vaak onduidelijkheid bij de weggebruikers. Oversteekvoorzieningen moeten voor iedereen duidelijk zijn zodat alle weggebruikers begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Dit is alleen mogelijk door een uniforme inrichting van alle oversteekplaatsen. Voor onze vragen stellen we de voetgangers oversteekplaats aan de Rijksweg Noord, 50 km weg, ter hoogte van de Bosstraat in Swalmen als voorbeeld. Deze heeft zich in de afgelopen tijd ontwikkeld van een onveilige oversteekplaats naar een veilige oversteekplaats- zebrapad. De eerste inrichting bestond uit borden en een blok belijning (zebrapad belijning) en is aangevuld met een drukknop waarmee de signaallichten LED geactiveerd worden. Tevens loopt de blokmarkering door over het fietspad.

Vragen:

 1. Zijn onveilige voetgangers oversteekplaatsen in beeld uit de gesprekken met de wijkraden bij de Gemeente Roermond?
 2. Wat zijn de totale kosten om alle voetgangers oversteekplaatsen op een 50km weg in de gehele gemeente, volgens het voorbeeld, uniform in te richten en versneld toe te passen?
 3. Wat zijn de totale kosten om alle voetgangers oversteekplaatsen in een 30 km zone in de gehele gemeente, volgens het voorbeeld, uniform in te richten en versneld toe te passen?

Tussenbericht van College gemeente Roermond:

Begin december is telefonisch overleg geweest met de heer Ramakers over de vragen. De beantwoording van de vragen vindt dit kwartaal plaats.

3. Wensen en bedenkingen ontwikkelingsplan Roerdelta 2

In het kader van het ontwikkelingsplan Roerdelta fase 2 heeft het College van Roermond de procedure van wensen en bedenkingen ingesteld alvorens over te gaan tot de uitvoering van het grondexploitatieplan. Diverse politieke partijen hebben gereageerd, waaronder Demokraten Swalmen. De “spelregelkaart”is aangehaald waarbij de inbreng van belanghebbende is weergegeven. Dat is wel vrijwillig, maar NIET vrijblijvend! Zie bijgaande brief van het College.

Download de brief wensen en bedenkingen roerdelta 2

4. Jeugdigen in de politiek: jongerenraad

JongerenraadRoermond wil graag een jongerenraad instellen om deze belangrijke groep bij de politiek te betrekken. Kijk hiervoor op: https://www.roermond.nl/jongerenraad

5. Woordvoering Commissie Ruimte inzake volkshuisvesting door Bert Ramakers

In de Commissie Ruimte van 31 jan 2018 j.l. riep raadslid Bert Ramakers het College van B&W op om creatiever te zijn met het realiseren van meer starterswoningen in de kernen van de gemeente Roermond. Hiermee is zowel de leefbaarheid als de economische middenstand gediend.

Bert Ramakers: meer starterswoningen in de kernen

Afgelopen week riep raadslid Bert Ramakers het College van B&W op om creatiever te zijn met het realiseren van meer starterswoningen in de kernen van de gemeente Roermond. Hiermee is zowel de leefbaarheid als de economische middenstand gediend.

Geplaatst door Demokraten Swalmen op Maandag 5 februari 2018

6. Subsidie St. lambertuskerk

7. Verbouwing BMV de Robijn.

Renovatie entrée wijkaccommodatie Martin Giessen. Hiervoor heeft het College een krediet beschikbaar gesteld.
1. het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan de in onderhavig voorstel voorgestelde constructie met als doel om de entrée van de Brede Maatschappelijke
Voorziening Martin Giessen aan te passen;
2. het college heeft besloten om een krediet ad € 48.000,– beschikbaar te stellen met als doel om de entrée van de Brede Maatschappelijke Voorziening Martin Giessen aan te
passen.
3. het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen;
4. het college besluit om akkoord te gaan met de in onderhavig voorstel voorgestelde huurverhoging en besluit de bijgevoegde brief aan de Stichting Gemeenschapshuizen
Swalmen te verzenden.

zie ook: Collegebesluit-renovatie-entree-wijkaccommodatie-Martin-Giessen

8. De Compacte Stad

compacte stad

In bovenstaand artikel uit De Limburger wordt door Demokraten Swalmen aangehaald dat dit de toekomst van Roermond is.