Actueel Januari 2018

Regelmatig krijgen wij vragen van bewoners en/of verenigingen over bepaalde situaties of problemen. In de rubriek ‘Actueel’ op deze website wordt maandelijks weergegeven welke vragen we hebben gekregen en hoe dit is ontvangen (en afgehandeld) bij de gemeente.

Deze maand:

  1. Verlichting Bostraat Swalmen
  2. Herinneringsbanken
  3. Regenboogzebrapad
  4. Zwerfvuil tijdens carnavalsoptocht
  5. Beeckerhof
  6. Collectieve verzekering voor vrijwilligers

Verlichting Bosstraat Swalmen

We hebben als fractie vaak hierop ingespeeld. Het college heeft vanmorgen bij monde van de ambtenaar een standpunt ingenomen:
“Naar aanleiding van uw verzoek (namens Demokraten Swalmen) om op een gedeelte langs de Bosstraat fietspadverlichting aan te brengen hebben we afgelopen jaar een aantal keer contact gehad. Op dit moment ontbreken de financiële middelen om ter plaatse van dit deel van de Bosstraat aanvullende verlichting langs het fietspad aan te brengen. Om de daadwerkelijke noodzaak te bezien heeft eind 2017 de wethouder financiën een veldbezoek aan de Bosstraat gebracht en hebben wij de situatie ter plaatse getoetst aan de landelijke richtlijnen voor openbare verlichting (ROVL-2011).Het verlichtingsniveau op de Bosstraat (ook fietspaden) vanaf de Witte Koeweg tot een de Bosstraat voldoet aan deze richtlijnen. Met aparte (LED) verlichting kan de gezichtsherkenning worden vergroot, hetgeen een positieve bijdrage heeft voor het veiligheidsgevoel van de fietser. Ook kan deze verlichting zodanig worden ingekaderd dat dit geen negatieve gevolgen voor flora en fauna heeft in de omgeving. De kosten van deze LED- verlichting ad. € 40.000,- zijn op dit moment niet voorhanden. Gezien het feit dat de verlichting voldoet aan de landelijke normen en de financiële middelen niet beschikbaar zijn kunnen wij op dit moment niet overgaan tot de aanleg van aanvullende verlichting langs dit deel van de Bosstraat.”Het argument veiligheid voor de fietsers naar het sportpark is dus niet in geding! Wij vinden dit erg jammer! Ook dat de besluitvorming zolang heeft moeten duren en er eerst andere toezeggingen waren.

Herinneringsbanken

Het komt in de commissie Burgers en Samenleving nog eens aan bod. Zie het bericht in VIA Roermond:

Update regenboogzebrapad

Zie het bericht in VIA Roermond:

Zwerfvuil tijdens carnavalsoptocht

Vraag Demokraten:
Over een maand trekken er in Roermond weer diverse carnavalsoptochten door de verschillende wijken. Na zo’n optocht blijven er bij het eindpunt, veel rommel en overbodig geworden attributen achter. Bovendien wordt er vaak ook nog onderweg naar huis, rommel gedumpt op plaatsen waar dit niet thuishoort. Natuurlijk hoort dit niet zo maar het gebeurt toch. Om aan het dumpen en achterlaten van dit soort ‘afval’ een positieve wending te kunnen geven, kwam van CV De Kwekkerte (Boukoul) het verzoek binnen om aan het eindpunt van een optocht een (tijdelijke) container of iets dergelijks te plaatsen, om te stimuleren hier de overbodige rommel en attributen in achter te laten.

De wethouder geeft aan:
In ons evenementenbeleid is opgenomen dat evenementenorganisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud, uitvoering, verantwoording en risico’s van hun evenementen. Hieronder hoort ook het opruimen van afval dat na de optocht ontstaat. We begrijpen uw zorgen en punt, dat we met zijn allen zwerfafval na de optocht zoveel als mogelijk willen beperken. Een mogelijkheid om dit te doen is om evt. in de optochtreglementen een artikel op te nemen waarin de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de afvoer van zijn afval dat het niet langs de optochtroute gedumpt mag worden. Er zijn binnen onze gemeente verenigingen die dit al zo regelen. Deze maatregel voorkomt zwerfafval bij de bron.

Ik wil in deze bij uitzondering graag als pilot met u in de optocht van Boukoul bekijken in hoeverre uw voorstel het gewenste resultaat oplevert door afvalbakken beschikbaar te stellen (maximaal 20 stuks). Deze kunt u op ophalen op Straat 8. Gemeente komt de afvalbakken ophalen en zou graag met u nadien willen bezien of deze maatregel voor uw organisatie als voor de gemeente het gewenste effect heeft gehad.

Principemedewerking Beeckerhof

Het College heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verbouwen van de bestaande boerderij en schuur op de locatie Beeckerhof in Swalmen waardoor maximaal 7 wooneenheden ontstaan, mits uit de cultuurhistorische analyse volgt dat het programma aansluit bij dit monument en geen aantasting van gevels en (inpandige) historische elementen oplevert;
Het College heeft besloten in principe geen medewerking te verlenen aan het toevoegen van 11 woningen op het achterterrein van de boerderij Beeckerhof in Swalmen;

Collectieve verzekering voor vrijwilligers

Op 9 januari van dit jaar was er een informatiebijeenkomst over de vrijwilligersverzekering.
Alle organisaties met vrijwilligers in de gemeente Roermond en alle vrijwilligers die in de gemeente Roermond actief zijn, zijn op het moment dat ze vrijwilligersactiviteiten verrichten automatisch verzekerd en hoeven hiervoor geen extra handelingen te verrichten. De gemeente Roermond heeft een nieuwe verzekering afgesloten, daardoor gelden er andere regels voor het indienen van schademeldingen. Kijk op de site voor meer informatie.

Wil je de presentatie van 9 januari terugkijken? Klik dan hier (Powerpoint-presentatie, 4,33 MB).